شبکه های اجتماعی

برای افزایش عزت نفس نوجوان، او باید نسبت به خود احساس مثبت داشته باشد. این احساس مثبت در اثر شفقت و مهربانی نسبت به خود ایجاد می شود. این پادکست تمرین و مدیتیشنی است برای شفقت و مهربانی کردن با خود است. ما باید تمرین کنیم که خودمان را دوست داشته باشیم و با خودمان مهربان باشیم.

 

 

 مراقبه شفقت و مهربانی با خود