شبکه های اجتماعی

Featured

150,000.0تومان

ما در این ویدئو با شما هستیم تا پله پله با رفع مسائل و مشکلاتی که با فرزند خود دارید، آرامش و آسایش را تجربه کنید. مهارت حل مسئله یکی از ضروریترین مهارتهایی است که باید یاد بگیریم تا بتوانیم با فرزند نوجوان خود بر اساس گفتگو، مسائل را حل کنیم.